L’Estació de Sant Feliu de Llobregat

Puja al tren per salvar l’Estació amb més de 150 anys d’història!

L'arribada del ferrocarril l’any 1854 va comportar grans canvis a la nostra ciutat en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç i d’intercanvi econòmic amb les altres poblacions, així com en la fesomia de la ciutat que es va expandir agafant com a eix vertebrador l’Estació del ferrocarril amb l’obertura de nous carrers. Ja des dels primers moments l’Estació es va convertir en el nou pol d’atenció del poble ja que tenia una intensa activitat comercial.

L’edifici de l’Estació té tres cossos, el central més gran s’utilitzava de sala d’espera i s’accedia a través d’un passadís des d’una de les naus laterals un cop comprat el bitllet a les taquilles. A la nau on avui hi ha el bar hi havia l’habitatge del cap d’estació. L'estació de Sant Feliu sorprèn per la forma en arc de mig punt de les seves portes i finestres de la façana del costat de l’andana. En el moment de la seva construcció un altre element que va cridar molt l’atenció fou l’arquitectura que seguí els models arquitectònics anglesos de l’època i la riquesa dels materials emprats per a la seva construcció i decoració.

Actualment l’edifici de l’Estació de Sant Feliu és, juntament amb els de Molins de Rei i Cornellà, el més antic de Catalunya i d’Espanya que es conserva dels inicis del ferrocarril.

dissabte, 14 d’agost de 2010

Carta d'adhesió Fundació per a la Preservació, Estudi i Recuperació del Patrimoni Ferroviari i industrial de les Illes Balears


En nom de la Fundació que presidesc vull manifestar-li la nostra adhesió a la campanya per salvar l’estació de ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat. Estudiants els antecedents i la informació disponible per part del nostre departament tècnic consideram del tot imprescindible la preservació de l’esmentada estació pels valors arquitectònics, artístics, socials, culturals i econòmics que representa. La seva construcció l’any 1854 va representar sens dubte, per Sant Feliu, un canvi en la seva estructura social i econòmica que els ciutadans i ciutadanes han de preservar i heretar amb tota dignitat. Per això cal preservar i conservar els elements mobles i immobles que, construïts per les generacions passades, mantenen viva l’herència cultural de tot un poble.

El gran repte que se’ns planteja actualment es la preservació i posta en valor del patrimoni arqueològic industrial, hereu d’una època que va representar un canvi sociològic i econòmic de primera magnitud i que és el bressol del nostre paradigma actual.

El Ferrocarril en aquells moments representà un element clau per al desenvolupament industrial tot resolent totes les necessitats de mobilitat que es plantejaven. Gràcies al ferrocarril es va poder desenvolupar el model econòmic i social que a perdurat fins als nostres dies. Pensam que l’estació de Sant Feliu és un gran exemple d’aquest patrimoni comú que ens identifica i ens compromet envers la seva preservació.

És per això que donam suport a totes aquelles iniciatives que permetin salvar l’estació de Sant Feliu. Altrament, seria un greu error la seva eliminació de la qual, ben segur, se n’hauria de retre compte a les generacions futures.


Palma, 22 de juliol de 2010

Guillem Febrer i Fons
President de la Fundació FERROCAIB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada